Privacyreglement AWKproductions/AWKlogistics


Inleiding

In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop AWKproductions/AWKlogistics (hierna: ''AWK''), als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. AWK hecht er veel waarde aan dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt.


Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door AWK gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van AWK vallen. De website(s) van AWK kunnen links bevatten naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze 'gelinkte sites' en AWK is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacypraktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden.


Uw privacy is gewaarborgd

AWK respecteert uw privacy. Uw gegevens staan alleen ter beschikking van u zelf, van personen werkzaam bij of ten behoeve van AWK en personen werkzaam bij of ten behoeve van de door haar als bewerker ingeschakelde dienstverleners, uitsluitend voor zover nodig bij de uitvoering van hun werk in opdracht van AWK. AWK heeft met haar dienstverleners bewerkersovereenkomsten afgesloten ter waarborging van uw privacy.


Doeleinden

Wij kunnen uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Uw gegevens zullen niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.


Aanbieden en afleveren van onze producten en diensten

Om onze producten en diensten aan u te kunnen aanbieden, heeft AWK (bijvoorbeeld) uw naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en/of de gegevens van uw creditcard, gegevens over de door u bestelde producten en/of diensten nodig en mogelijk uw e-mailadres. AWK gebruikt deze gegevens ook voor het kunnen afleveren van de door u aangevraagde of verkregen informatie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om eventueel door u verschuldigde bedragen te incasseren. Ook verwerken wij gegevens over uw betaalgedrag en de betalingshistorie.


Promotionele doeleinden

AWK gebruikt uw persoonsgegevens ook voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen, het aanbieden c.q. toesturen van nieuwsbrieven en reclamematerialen en het verschaffen van informatie (per post, e-mail of telefoon), ook over aanbiedingen in samenwerking met andere bedrijven. Bij de aanmelding en/of bij de aanschaf van een product van AWK kunnen wij vragen stellen over bijvoorbeeld uw voorkeuren en interessegebieden, of uw beroep.


Testen en verbeteren van onze producten en diensten

Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in uw eisen en wensen en om uw eventuele klachten af te kunnen handelen. Met uw gegevens kunnen wij onze producten en diensten testen en verbeteringen daarin aanbrengen. Zo is het mogelijk dat AWK uw persoonsgegevens gebruikt voor het verrichten van enquêtes en opinie onderzoeken. In dat geval kan AWK u rechtstreeks (bijvoorbeeld via post, e-mail of telefoon) benaderen met een onderzoek of enquête.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

AWK streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden past AWK technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe. Ook legt AWK aan haar bewerkers de verplichting op om deze beveiligingsmaatregelen te treffen.


Beveiliging en verbetering van onze website(s)

Een van de maatregelen ter beveiliging van de toegang tot onze website(s) is dat een unieke loginnaam, wachtwoord en/of gebruikersnaam aan u kan worden toegewezen respectievelijk door u kan worden gekozen. Met behulp van deze gegevens is AWK in staat om u te herkennen en kan zij u toegang verlenen tot uitsluitend voor u bestemde informatie en uw personalia.

Ter verbetering van haar website(s) kan AWK ook de online bezoekersgegevens, zoals IP adressen en browserinformatie, in een bestand opslaan voor doeleinden van systeembeheer en om technische problemen te identificeren. Aan de hand van deze zogenaamde verkeersgegevens kan AWK het gebruik van haar website(s) evalueren om de indeling, de herkenbaarheid en het gebruiksgemak te verbeteren. Ook kan AWK gebruikersstatistieken samenstellen en gegevens voor back-up doeleinden bewaren.


Cookiereglement

Via haar website(s) kan AWK tevens gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website(s).


Bewaren van uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zal AWK uw (persoons)gegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op haar rustende wettelijke bewaarplichten.


Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om zich tot AWK te wenden met het verzoek u mee te delen of door AWK uw betreffende gegevens worden verwerkt, en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen vier (4) weken na ontvangst van uw verzoek zal AWK u berichten. Hier kunnen kosten voor u aan verbonden zijn. Indien mocht blijken dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u AWK desgewenst verzoeken om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. AWK zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten in hoeverre zij daaraan voldoet, en bij akkoordbevinding ervoor zorgen dat de wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd. Het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens, zoals betalingshistorie, is niet mogelijk in verband met de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.


Recht van verzet

Voor zover vereist, zal AWK uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming voor promotionele doeleinden verwerken. U kunt ook altijd (nadien) aan AWK kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

In dat geval zal AWK terstond de verwerking van de betreffende persoonsgegevens beëindigen.


Contact

Als u vragen hebt over dit privacyreglement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen met AWK per e-mail: info@awkproductions.nl


Wijzigingen

AWK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Dit privacyreglement is in werking getreden op 1 januari 2011 en vervangt alle voorgaande versies van dit privacyreglement.